Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

REKRUTACJA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI

2020\2021

 

PROPOZYCJE SZKOLEŃ

NA ROK SZKOLNY  2020\2021

NEURODYDAKTYKA- NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

 

Program szkolenia obejmuje m.in

– sposób przekazywania umiejętności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się
– organizowanie własnego procesu uczenia się
– rozwijanie u uczniów kreatywności i innowacyjności
– uczenie koncentracji uwagi u uczniów
Czas trwania szkolenia 10 godzin.
Realizacja: IX-XII 2020
Zapisy już trwają !

 

KOMPETEMCJE CYFROWE NAUCZYCIELI – KURS E-LEARNING

Odbiorcy: dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy

Program kursu:

 1. Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 2. Realizacja podstawy programowej przy pomocy narzędzi, aplikacji, zasobów Internetu.
 3. TIK i otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu.
 4. Nauczanie na odległość – lekcje na odległość.
 5. Cyfrowy świat ucznia – multimedia w kształceniu.
 6. Bezpieczne korzystanie z Internetu.Cyberzagrożenia

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny, indywidualny  kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt: 200 zł/ os

Zgłoszenia:

tel. 888 414 247 email: sekretariat@okko.edu.pl

                           Szkoła w obliczu epidemii- szkolenie on-line

 

Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Pedagodzy i psycholodzy, Nauczyciele, wychowawcy

Zagadnienia:

Stan zagrożenia epidemiologicznego/stan epidemii.

Uregulowania prawne z uwzględnieniem rozporządzeń MEN z dnia 20 marca 2020 r.

Sposoby realizacji zadań nauczyciela.

Sposoby realizacji zadań pedagoga szkolnego.

Sposoby realizacji zadań bibliotekarza.

Sposoby realizacji zadań innych pracowników pedagogicznych.

Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej.

Współpraca z rodzicami.

Materiały do wykorzystania.

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

koszt: 100 zł

Multimedia w dydaktyce – kurs e-learning

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • Pedagodzy i psycholodzy
 • Nauczyciele, wychowawcy

Program kursu:

Edukacja interaktywna w nowej podstawie programowej.

E-learning  w praktyce szkolnej.

Platforma zdalnego nauczania w edukacji – jej zastosowanie

Przeznaczenie i wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.

Multimedia w kształceniu. Nauczanie na odległość – lekcje online.

Gry i symulacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Edukacyjne portale społecznościowe

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Opłata 200 zł\ os.

Kontakt: 888 414 247; sekretariat@okko.edu.pl

W królestwie matematyki –rozwijanie kompetencji matematycznych

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czas trwania  – 4 godz. dyd.
Cele:
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o aktywne metody pracy z dziećmi w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych
Program szkolenia :
 • Orientacja przestrzenna – kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje.
 • Rytmy – rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z niej w różnych sytuacjach.
 • Liczenie i rachowanie – kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania.
 • Wyobraźnia geometryczna – jak efektywnie ją ćwiczyć – bajki ,wiersze, piosenki matematyczne.
Koszt szkolenia: Do indywidualnego uzgodnienia z dyrekcją placówki
Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową.
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne w formie papierowej
(szczegółowy opis zabaw, zbiór tekstów piosenek, opowiadań, wierszy do rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym).
Prowadzący szkolenie:
Barbara Grzegorczyk – doświadczony pedagog (wychowanie przedszkolne),absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie Oświatą”,  doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, dyrektorka przedszkola, edukatorka, koordynatorka merytoryczna Alternatywnych Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Elementarz, aktywna członkini :Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, wieloletni konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, autorka projektów edukacyjnych.
Zapraszamy do kontaktu:
Telefon 888 414 247
e-mail:sekretariat@okko.edu.pl

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole/przedszkolu”

 

Prowadzący: prof. Barbara Skałbania

Prof. w zakresie pedagogiki, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie, dorobek publikacyjny z zakresu poradnictwa edukacyjnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współautor  i konsultant prac badawczych statutowych z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej na UJK w Kielcach; praktyk z 20 letnim doświadczeniem w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin (godzina dydaktyczna 45 minut)

Opis szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do  organizowania i efektywnego  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w szkole\ przedszkolu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • posiada wiedzę  na temat działań pomocowych i rozwiązań prawnych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w  zakresie  znajomości zadań dla  nauczyciela, wychowawcy, dyrektora i specjalistów zatrudnionych w szkole\ przedszkolu.
 • potrafi  zorganizować  i realizować działania pomocowe z uwzględnieniem potrzeb ucznia przy wykorzystaniu adekwatnych form pracy z dzieckiem i wspomaganiu rodzica oraz prawidłowo  dokumentować swoją pracę
 • potrafi współpracować z innymi podmiotami (specjalistami) ze środowiska szkolnego i poza szkolnego
 • potrafi dokonać ewaluacji działań pomocowych i ocenić  ich skuteczność

Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia szkolenia

 

Termin szkolenia oraz cena:  Do uzgodnienia z dyrekcją placówki

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:  tel. 888 414 24  lub e-mail: sekretariat @okko.edu.pl

 

Jak promować kształcenie zawodowe?

Skuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach.

 

Forma doskonalenia: warsztat

Liczba godz. 5h

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami z zakresu promocji
 2. Uczestnicy szkolenia będą zwiększać jakość promocji szkoły
 3. Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje społeczne z zakresu umiejętności miękkich
 4. Zapoznanie uczestników z etapami promocji kształcenia zawodowego
 5. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zawodowe przy uwzględnieniu nowoczesnych technik i technologii

Bloki tematyczne:

 1. Wizerunek szkolnictwa zawodowego
 2. Jakość kształcenia
 3. Nauka u pracodawcy
 4. Przykłady dobrych praktyk
 5. Promocja szkoły – wymóg czasów

Termin  szkolenia: Do indywidualnego uzgodnienia z Dyrekcją Placówki

Koszt szkolenia: 2 500 zł  (dla całej rady pedagogicznej)

 

Z głową w chmurze… zastosowanie aplikacji i zasobów

dostępnych w chmurze w nauczaniu przedmiotów 

szkolenie on-line

 

 

Za pomocą bezpłatnych, prostych w obsłudze narzędzi można w prosty sposób i w krótkim czasie uatrakcyjnić lekcje podnosząc motywację i zaangażowanie uczniów do nauki, rozwijając ich zainteresowanie przedmiotem, zachęcając do dalszej, samodzielnej lub zespołowej pracy w czasie wolnym i wspomagających komunikację w grupie.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szeroki wybór bezpłatnych narzędzi dostępnych w sieci, z takich obszarów jak:

 • Interaktywne quizy na lekcji
 • Samodzielna praca ucznia
 • Chat z uczniami
 • Chmury wyrazowe
 • Aplikacje do odczytywania i tworzenia QRkodów
 • Zarządzanie klasą “w chmurze”
 • Tworzenie infografik i prezentacji

Korzyści z udzaiłu w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenia:  200 zł\os              

 

Zastosowanie TIK w nauczaniu różnych przedmiotów

szkolenie on-line

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł internetowych.
 2. Wzrost motywacji nauczycieli.
 3. Kształcenie kompetencji nauczycieli przedmiotów  w zakresie przygotowania do efektywnego korzystania z multimediów.
 4. Zapoznanie z bezpłatnymi serwisami i platformami edukacyjnymi.

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Podstawy teoretyczne wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Platformy edukacyjne oraz aplikacje i programy przydatne w nauczaniu przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów
 • Trening warsztatowy w zakresie stosowania nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania

Korzyści z udzaiłu w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Cena za szkolenie: 200 zł\ os.                                

Szczegółowe informacje: tel. 888 414 247

 

POZOSTAŁE PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLEŃ 

RODO w szkole

Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu

ARTETERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Nauka krytycznego myślenia

 Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne wspierające edukacyjny i zawodowy

rozwój uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum

Tablica multimedialna jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów

Współpraca i komunikacja między nauczycielem a rodzicami

 

 

 


 

vc_row]

[/vc_row]

Przydatne linki